jquery fish 特效

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title></title>
	</head>
	<body>
    <div id="flyfish" class="fly-fish" height="160"></div>
	</body>
  <script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.js"></script>
  <script src="fish.js"></script>
</html>

fish.zip


打赏

看恩吧
网站不承担任何有关评论的责任
  • 最新评论
  • 总共条评论
取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦